Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej

Zgadzam się!
Zgadzam się!
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - Kaszubski Bank Spółdzielczy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Kaszubskim Banku Spółdzielczym gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość gwarancji – do równowartości 100 000 euro.

 

Zakres przedmiotowy gwarancji

Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych lub na rachunkach w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (złotowe i walutowe), w przypadku których deponent jest stroną umowy.

Ponadto ochrona gwarancyjna obejmuje

W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego:

 • inne należności deponenta wynikające z przyjmowania przez bank wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w oznaczonym terminie oraz prowadzenia rachunków tych wkładów,
 • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych,
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o ile papiery te zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

W przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

 • inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez kasę rachunków deponenta,
 • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych,
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

 

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają w szczególności:

 • środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni*,
 • środki na tzw. rachunkach martwych o saldzie nieprzekraczającym równowartości w złotych 2,5 euro, jeżeli deponent nie posiada innych środków objętych ochroną gwarancyjną,
 • pieniądz elektroniczny w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych.

 

Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne i należności osób fizycznych oraz:

W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych,
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

W przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej :

 • organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, będących osobami prawnymi,
 • spółdzielni,
 • związków zawodowych,
 • wspólnot mieszkaniowych.

 

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają środki pieniężne i należności m.in.:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w innej kasie) oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 • instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
 • firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013,
 • osób i podmiotów niezidentyfikowanych przez odpowiednio bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oddział banku zagranicznego,
 • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 • funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organów władz publicznych innych państw.

Szczegółowy katalog wyłączeń podmiotowych zawiera art. 22 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Odzyskiwanie części depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty w części niegwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny stanowią nadal wierzytelność deponenta odpowiednio do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Po ogłoszeniu upadłości banku/kasy kwota ta może zostać odzyskana w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku/kasy.

Termin wypłaty środków gwarantowanych

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Powyższy termin nie obowiązuje dla wypłat środków gwarantowanych prowadzonych w przypadkach gdy:

 • istnieją uzasadnione wątpliwości co do danych deponenta lub jego uprawnienia do otrzymania środków gwarantowanych,
 • środki gwarantowane są przedmiotem sporu sądowego,
 • środki gwarantowane wynikają z umowy rachunku IKE lub IKZE,
 • wypłata środków gwarantowanych dokonywana jest ponad limit równowartości w złotych 100 000 euro (szczególne przypadki),
 • wypłaty dokonywane są deponentom oddziału banku, który to oddział ulokowany jest poza Polską.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Miejsce odbioru środków gwarantowanych

Środki gwarantowane wypłacane są przez zarząd komisaryczny (w przypadku banku) / zarządcę komisarycznego (w przypadku kasy) lub podmiot, z którym Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych, w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Fundusz. Po tym terminie wypłaty są dokonywane bezpośrednio przez Fundusz do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji.

Waluta, w jakiej wypłacane są środki gwarantowane

Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych będzie dokonywana w złotych.

 

Zasady gwarantowania depozytów przez BFG wzorowane są na rozwiązaniach przyjętych w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie BFG